405 Method Not Allowed  چاپ این مقاله

405 Method Not Allowed
این خطا به معنای قابل فهم بودن درخواست توسط سرورمی باشد ولی عدم امکان پاسخ دهی به آن بدلیل غیر فعال بودن متد مذکور می باشد که می بایست حتما از طرف سرور فعال گردد.

آیا این پاسخ مفید بود؟

خوانده شده

Internal Server Error 500 User * is over quota
Internal Server Error 500 User * is over quota Internal Server Error 500 User 'test' is over...
401 Unauthorized
401 Unauthorized این خطا همانند خطای 403 می باشد و امکان دسترسی به فایل مذکور برای کاربر...
406 Not Acceptable
406 Not Acceptable این خطا زمانی ایجاد می شود که وب سرور اجازه دسترسی به داده ارسال شده را...
408 Request Timeout
408 Request Timeout این خطا زمانی نمایش داده می شود که کاربر یک درخواست بسمت سرور ارسال کرده و...
419 Authentication Timeout
419 Authentication Timeout این خطا بمعنای تمام شدن زمان لاگین و یا اتصال با مجوز به سرور می...